ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

1 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

ပြင်ဆင်ပြီးသော 13 November 2020

CYLD Programs

Community Youth Leader Development program (CYLD) is the updated design of the formerly called higher education preparation program which was operated as one of the major activities at BEAM since its establishment. The new design focuses on a wider range for capacity building, networking, youth empowerment, and community engagement activities as well as academic skill development for higher education. This program is a one-year program, aiming to prepare the students to pass the high school equivalency examinations and to apply for college and university.

ပြင်ဆင်ပြီးသော 25 May 2022

Community Youth Leader Development Program 2022-23

ပြင်ဆင်ပြီးသော 5 July 2022

GED ONLINE LEARNING PROGRAM (PARTNERSHIP)


ပြင်ဆင်ပြီးသော 4 July 2022

GED Online Course (2022-23)


ပြင်ဆင်ပြီးသော 5 July 2022

GED Online 6 months Program


GED - Entrance Exam (Online Program)
Compulsory Education Program
Preview Course

ဆရာ: Wai Phyo Aung

GED - Entrance Exam (Online Program)

Applicants must sit for an entrance test, which includes English, Math, Social Studies, and Science. The entrance test will take place online via BEAM remote learning platform. After the entrance test, successful applicants would be contacted with further details about next steps.