ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

5 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

CYLD  2022-23 Course
Community Youth Leader Development Program 2022-23
Preview Course

Community Youth Leader Development Program 2022-23

CYLD 2022-23 Course

Under this course CYLD Students can find all non-GED subject coursework. This includes workshops, courses, alumni and scholarship sharing sessions, and other information related to the CYLD program as a whole.

GED Math (22-23)
Community Youth Leader Development Program 2022-23
Preview Course

ဆရာ: David Lucero

GED Math (22-23)

This is the GED Math course for (22-23), taught by teacher David Lucero

GED Social Studies (22-23)
Community Youth Leader Development Program 2022-23
Preview Course

ဆရာ: Jenny Chen

GED Social Studies (22-23)

This is the GED Social Studies course for (22-23), taught by teacher Jenny Chen

GED - RLA (22-23)
Community Youth Leader Development Program 2022-23
Preview Course

ဆရာ: Brittany Harms

GED - RLA (22-23)

This is the GED Reasoning Through Language Arts course for (22-23), taught by teachers Brittany Harms and Rachel Devlin

GED - Science (22-23)
Community Youth Leader Development Program 2022-23
Preview Course

ဆရာ: Phyu Phyu Khin

GED - Science (22-23)

This is the GED Science course for (22-23), taught by teacher Phyu Phyu Khin