ဆိုက်တစ်ခုလုံးအားရှာဖွေခြင်းကို မဖွင့်ထားပါ။
ပင်မစာမျက်နှာထိ ကျော်မည်

0 သင်ရိုး/သင်တန်းများ

ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 1 - (ပထမတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်ပထမတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 2 - (ဒုတိယတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်ဒုတိယတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 


ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 3 - (တတိယတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်တတိယတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 


ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 4 - (စတုတ္ထတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်စတုတ္ထတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 


ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 6 - (ဆဌမတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်ဆဌမတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 


ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 7 - (သတ္တမတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်သတ္တမတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ပြင်ဆင်ပြီးသော 2 August 2021

Grade 8 - (အဌမတန်း)

မြန်မာသင်ရိုးသစ်အဌမတန်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ သာရပ်များကိုသင်ခန်းစာများအလိုက်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်စေတနာ့ ဆရာ/မ များနှင့် ပူးပေါင်း၍ သင်ခန်းစာများကိုအပါတ်စဉ်အလိုက် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော သင်ယူမှုပုံစံ သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။